PiekneKoscielisko nr telefonu +48 18 20 162 86
PiekneKoscielisko adres e-mail udanypobyt@gmail.com
Pieknekoscielisko.pl

Regulamin

Regulamin - warunki szczególne wynajmu

Definicje

Piękne Kościelisko – Karol Dubiał UDANYPOBYT z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Rejtana 11 lok. 21, 30-510 Kraków, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5891045661, REGON 220233136 będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Piękne Kościelisko.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.pieknekoscielisko.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 48 h - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy Piękne Kościelisko wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48 h system anuluje rezerwację,.
 2. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay, z którym firma Piękne Kościelisko ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji od razu nadaje się status potwierdzonej.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy Piękne Kościelisko.
4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty a wraz z nim voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do Administratora odpowiedzialnego za przekazanie kluczy.
5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
6. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za pobyt w gotówce osobie przyjmującej ze strony Udanypobyt, która po tym fakcie przekaże klucze do wybranego obiektu.
7. Na terenie Kościeliska obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 1,40 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, która jest wliczona w cenę pobytu.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w charakterystyce obiektu. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Piękne Kościelisko telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy w/w liczbę, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie obiektu w stanie zastanym.

V. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

1. Zmiana terminu pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje, istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać tylko na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu, jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), PiękneKościelisko uprawnione jest do potrącenia wpłaconej kwoty zadatku za pobyt.
3. Przedłużanie pobytu - termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie firmę e-mailem bądź telefonicznie.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy biuro.udanypobyt@gmail.com lub pod numerem telefonicznym 18 2016286 w godz 9-17.

VIII. Anulacje rezerwacji

1. W przypadku rezygnacji przez klienta z dokonanej rezerwacji potwierdzonej voucherem klient jest zobowiązany zawiadomić operatora.
2. Anulacja rezerwacji odbywa się przez anulowanie wystawionego vouchera, operator zachowuje zadatek w całości.
3. W przypadku nie pojawienia się bez uprzedniej informacji na podjęcie rezerwacji określonej w voucherze , rezerwacja podlega anulowaniu bez zwrotu pobranego zadatku.

IX. Zwierzęta

Pobyt zwierząt jest dostępny po konsultacji z biurem Piękne Kościelisko, w zależności od charakterystyki danego obiektu.

X. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XI. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

XII. Kaucja na czas pobytu

Piękne Kościelisko zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia ewentualnych szkód, powstałych z winy klienta. Jeżeli dla danego obiektu jest przewidziana kaucja to na vaucherze będzie zamieszczona stosowana informacja wraz z podaną kwotą kaucji.

XIII. Dane osobowe

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.pieknekoscielisko.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych w serwisie www.pieknekoscielisko.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.