PiekneKoscielisko nr telefonu +48 18 20 162 86
PiekneKoscielisko adres e-mail udanypobyt@gmail.com
PL EN
Pieknekoscielisko.pl

Kościelisko - noclegi

Polityka Prywatności

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Niniejszy dokument stanowi opis stosowanej przez nas polityki prywatności, a jego celem jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Państwa podczas korzystania z naszych usług, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy jak poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Karol Dubiał UDANYPOBYT z siedzibą w Zakopanem, ul. Szymony 17A/5, 34-500 Zakopane, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP 5891045661, REGON 220233136), dalej zwany Administratorem.

Administrator świadczy swoje usługi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem www.pieknekoscielisko.pl, zwaną dalej Serwisem oraz za pomocą numeru telefonu oraz adresu e-mail umieszczonego w Serwisie.

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych przepisami prawa.

Administrator podejmuje wszelkie ekonomicznie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne, aby każda udostępniona nam informacja, w szczególności o charakterze danych osobowych, była bezpiecznie przechowywana i chroniona przed dostępem osób niepowołanych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.

Administrator nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej wyraźnej zgody żadnych danych zgromadzonych czy to wskutek prowadzonych obserwacji świadczonych usług czy też pozyskanych poprzez świadczone usługi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług, realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym samym wykrywania ewentualnych nadużyć.

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Administrator zbiera informacje dobrowolnie, jednak jest to konieczne do realizacji świadczonych usług. Dane osobowe pozyskiwane są m.in. poprzez

 • formularze wypełniane online – to informacje gromadzone za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie Administratora, służących do celów kontaktowych, zgłaszania zapytań, złożenia zamówienia oraz wyrażenia opinii.
 • kontakt poza stroną internetową – w Serwisie Administratora umieszczone są dane kontaktowe w formie numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi można się z nami kontaktować.
 • dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące odwiedzin w Serwisie Administratora.
 • za pośrednictwem plików „cookies” – szerzej opisano w polityce plików „cookies”.

Jakie dane są przez nas gromadzone?

Aby możliwe było świadczenie przez nas usług niezbędne jest podanie przez Klienta niektórych danych osobowych. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona,
 • nazwa firmy i numer ewidencyjny NIP,
 • numer ewidencyjny PESEL i/lub numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • adres zameldowania na pobyt stały,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.

Możemy przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (tzw. dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
 • informacje o skorzystaniu przez Klienta z Serwisu.

W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, możemy także przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Zmiana niniejszej Polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmieniona wersja Polityki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej i obowiązywać będzie z chwilą umieszczenia jej w sposób opisany powyżej.

Kontakt

Skontaktować można się z nami za pomocą numeru telefonu oraz adresu e-mail umieszczonego w Serwisie.