PiekneKoscielisko nr telefonu +48 18 20 162 86
PiekneKoscielisko adres e-mail udanypobyt@gmail.com
PL EN
Pieknekoscielisko.pl

Kościelisko - noclegi

Regulamin

Regulamin - warunki szczególne wynajmu

Definicje

Piękne Kościelisko - Karol Dubiał UDANYPOBYT z siedzibą w Zakopanem, ul. Szymony 17A/5, 34-500 Zakopane, zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5891045661, REGON 220233136 będąca stroną umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały z Klientem.

Serwis - strona internetowa działająca jako domena www.pieknekoscielisko.pl prowadzona przez Piękne Kościelisko.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z miejsca noclegowego (umowy najmu miejsca noclegowego na pobyt krótkotrwały), będącego w dyspozycji Piękne Kościelisko lub która dokonała rejestracji konta w Serwisie.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.pieknekoscielisko.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24 h - w tym czasie powinien wpłynąć na konto firmy Piękne Kościelisko wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24 h system anuluje rezerwację.
2. Zadatek za pobyt można zapłacić w momencie dokonywania rezerwacji poprzez system bezpiecznych płatności internetowych Dotpay, z którym firma Piękne Kościelisko ma podpisaną stosowną umowę. Wtedy rezerwacji od razu nadaje się status potwierdzonej.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy Piękne Kościelisko.
4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty a wraz z nim voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do Administratora odpowiedzialnego za przekazanie kluczy.
5. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z voucherem stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.
6. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za pobyt w gotówce lub kartą jeżeli tak stanowi na voucherze, osobie przyjmującej ze strony Piękne Kościelisko, która po tym fakcie przekaże klucze do wybranego obiektu.
7. Na terenie Gmin obowiązuje opłata miejscowa, która nie jest wliczona w cenę pobytu, jest ona płatna gotówką w dniu zameldowania.
8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

III. Warunki umowy najmu

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Przyjazd po godzinie 22:00 wiąże się z dodatkową opłatą 100 PLN uiszczaną na miejscu podczas zameldowania.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na voucherze nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
8. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

IV. Obowiązki klienta

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w charakterystyce obiektu. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy Piękne Kościelisko telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy w/w liczbę, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. W sytuacji utraty lub zniszczenia kluczy wraz z pilotem Klient będzie obciążony kwotą 200 PLN.
3. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie obiektu w stanie zastanym.

V. Zmiany w rezerwacji

1. Zmiana terminu pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu oraz zostanie wcześniej uzgodniona z obsługą biura.
2. Przedłużanie pobytu -termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie firmę e-mailem bądź telefonicznie.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Reklamacje

Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy biuro.udanypobyt@gmail.com lub pod numerem telefonicznym 18 2016286. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy biura podanych na głównej stronie.

VIII. Anulacje rezerwacji

1. W przypadku rezygnacji przez klienta z dokonanej rezerwacji potwierdzonej voucherem klient jest zobowiązany zawiadomić operatora.
2. Anulacja rezerwacji odbywa się przez anulowanie wystawionego vouchera, operator zachowuje zadatek w całości.
3. W przypadku nie pojawienia się bez uprzedniej informacji na podjęcie rezerwacji określonej w voucherze , rezerwacja podlega anulowaniu bez zwrotu pobranego zadatku.

IX. Zwierzęta

Pobyt zwierząt jest dostępny po konsultacji z biurem Piękne Kościelisko, w zależności od charakterystyki danego obiektu.

X. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XI. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

XII. Kaucja na czas pobytu

Piękne Kościelisko zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia wystąpienia ewentualnych szkód, powstałych z winy klienta. Jeżeli dla danego obiektu jest przewidziana kaucja to na vaucherze będzie zamieszczona stosowana informacja wraz z podaną kwotą kaucji.

XIII. Ocena

1. Po każdorazowej odbytej rezerwacji Piękne Kościelisko pyta o opinię Gości.
2. Opinie są publikowane na stronie Serwisu, a ich oceny tworzą średnią ocenę obiektu.

XIV. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Piękne Kościelisko jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu świadczenia usług opisanych w Regulaminie. Dane są udostępniane przez Klienta na etapie składania rezerwacji, rejestracji konta w Serwisie, zgłaszania zapytań, wyrażania opinii oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Piękne Kościelisko czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
4. Piękne Kościelisko może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych innym podmiotom, na co użytkownik Serwisu wyraża zgodę.
5. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Klienta dotyczyć będzie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej, sprzętowej i programowej niezbędnej do świadczenia usług przez Piękne Kościelisko.

XV. Postanowienia końcowe

1. Piękne Kościelisko zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejszego regulaminu.
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część regulaminu jest Polityka Prywatności, i której zmiana nie stanowi zmiany regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2023 roku.